Day 1 Day 2
Osaka Tokyu REI Hotel
Osaka Tokyu REI Hotel
Day 3 Day 4
Osaka Tokyu REI Hotel
Osaka Tokyu REI Hotel